© Commeyne 2023

Privacy

With by plenso

Veelgestelde vragen

Bij het verlies van een dierbare moeten er op korte termijn een hele reeks zaken geregeld worden

Over begrafenissen - crematies - aula's en verder... bestaan vele vragen en onduidelijkheden. In deze rubriek proberen we wat duidelijkheid te scheppen.

Wat doe ik indien mijn familielid overlijdt?

Eerst en vooral moet er een arts verwittigd worden; in geval van overlijden in een ziekenhuis, bejaardentehuis wordt dit automatisch gedaan. Daarna belt u naar de begrafenisondernemer. Wij regelen alles voor u betreffende de begrafenis; aangifte stadhuis, pastoor contacteren, rouwdrukwerk, ..... Wij zijn 7 op 7, 24 u op 24 u bereikbaar.

Wat zijn de mogelijkheden na crematie?

Columbarium

U kan een nis in het columbarium kiezen:

- voor een periode van 10 jaar en voor één persoon (gratis)

- voor een periode van 30 jaar en voor maximaal twee personen

- voor een periode van 50 jaar en voor maximaal drie personen

In de nis aan het columbarium wordt een vaasje bevestigd rechts van de gedenkplaten. Die gedenkplaten moeten voldoen aan strikte normen. Er kunnen ook foto’s aangebracht worden van maximaal 7 cm x 9 cm x 7 mm die links bevestigd moeten worden. De strook vóór het columbarium wordt door het stadsbestuur beplant en kan niet gebruikt worden.

Strooiweide

Enkel op een speciaal daarvoor aangelegd grasveld kan de as van een overledene worden uitgestrooid. Bij elke strooiweide staat een herdenkingszuil. Indien gewenst, kan daarop een eenvormig naamplaatje bevestigd worden. Er kunnen geen blijvende gedenksteentjes of symbolen geplaatst worden.

Urnenveld

Op de begraafplaats worden perken vrijgehouden om urnen in te begraven. Eén urne kan 10 jaar gratis worden begraven. Voor 30 en maximaal twee personen of 50 jaar en maximum drie personen is er een concessie nodig. Op de nieuwe velden worden kleine polyester kelders geplaatst. Het grafteken moet voldoen aan strikte normen.

Urnenbos (Oekene)

Men kiest ervoor om bij te dragen tot het ontwikkelen en beheren van een groenere leefbare omgeving. Dit is tegenstelling tot d traditionele grafkeuzes. De urne dient uit organisch materiaal vervaardigt en biologisch afbreekbaar te zijn. Als grafaanduiding kan enkel een door de stadsdiensten aangebracht zwerfsteen gebruikt worden. Aan de inkom wordt een gedenkplaat voorzien.

As meenemen naar huis

Indien alle bloedverwanten in 1ste lijn hiermee akkoord zijn, kunnen assen thuis bewaard worden.

Uitstrooiing op zee

Er is een mogelijkheid om de as van de overledene op een serene en waardige manier op zee te verstrooien in het bijzijn van familie, zowel in groot als klein gezelschap. Voor meer uitleg, zie bij FAQ: "Hoe verloopt een uitstrooing op zee?"

Wat zijn de mogelijkheden bij een teraardebestelling?

Gewoon graf

Een gewoon graf in volle grond wordt altijd voor een periode van 10 jaar ter beschikking gesteld. In zo'n graf mag slechts één persoon worden begraven. Er gelden geen verplichtingen voor het plaatsen van een grafsteen.

Familiegraf in volle grond

Er kan gekozen worden voor een familiegraf dat ter beschikking wordt gesteld voor een periode van 30 of 50 jaar. In zo'n graf mogen maximaal twee personen worden begraven. Een grafteken is verplicht.

Familiegraf in kelder

Ook bij het gebruik van een grafkelder kan gekozen worden voor een concessie van 30 jaar voor twee personen of van 50 jaar voor maximaal drie personen. De grafkelder zelf wordt door het stadsbestuur of door de aannemer aangeboden, afhankelijk van de begraafplaats.

Normgraf (enkel in Groenestraat)

Een normgraf is enkel mogelijk voor een periode van 50 jaar voor maximaal 3 personen met kelder. Voor de graftekens en beplanting gelden duidelijke normen opdat er een eenvormig uitzicht zou zijn. Er kunnen wel foto’s bevestigd worden van maximaal 10 cm x 10 cm x 7 mm dikte.

Kinderbegraafplaats

Er is een park om kinderen tot 6 jaar te begraven voor een periode van 10 of 30 jaar. Grafkelders kunnen niet worden geplaatst.

Is een crematie duurder dan een begrafenis?

Een crematie is altijd duurder dan een klassieke teraardebestelling.  Het begraven in een gewoon graf, met een gewone doodskist zal altijd goedkoper zijn dan een crematie.  Wat wel belangrijk is, bij begraven mag je geen concessie kopen en geen grafzerk bestellen.  Want dan maak je het weer duurder dan een crematie.

Wat is een concessie?

Een concessie is eigenlijk een huurcontract voor een stukje grond op de begraafplaats of een stukje muur in het columbarium. Tegen betaling reserveer je bij de dienst burgerzaken van de gemeente een vaste plek voor een graf of urne voor 30 jaar of langer. De kosten hangen af van de duur en de ruimte die nodig is. Een concessie is niet verplicht

Er zijn verschillende concessies mogelijk op de kerkhoven van Roeselare. 

          1 persoon = 10 jaar = gratis (geen concessie)

          1-2 personen = 30 jaar = 600 euro

          1-3 personen = 50 jaar = 1.000 euro

Hoeveel verletdagen krijg ik bij een overlijden van een familielid?

Bij het overlijden van een echtgenoot of echtgenote, van een kind, van een vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder: drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Bij het overlijden van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij u inwoont: twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Bij het overlijden van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij u inwoont: de dag van de begrafenis.

Hoe verloopt een asuitstrooiing op zee?

Na de crematie begeven wij ons naar de haven van Oostende, waar dagelijks afvaarten voorzien worden. De vaart neemt ongeveer 60 minuten in beslag waarbij de ceremonie volgens de marietime traditie gebeurt. De ceremonie wordt geleid door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Oostende, bijgestaan door de begrafenisondernemer.

Voor een asuitstrooiing moet gekozen worden voor een biologisch afbreekbare urne. De urne blijft +/- 5 min. drijven, zodat een bloemengroet gebracht kan worden en de boot nog een keer rond de plaats van verstrooiing kan varen. Nadien vult deze zich met water en gaat zachtjes onder. 

Wat moet er gedaan worden NA de begrafenis?

Na de aangifte van overlijden worden uittreksels uit de overlijdensakte afgeleverd. Wij bezorgen aan de familie een paar overlijdensakten, die bestemd zijn voor verschillende instanties, vb. bank, pensioen, verzekeringen, .... Een overzicht kan u terugvinden in onze informatiebrochure, te verkrijgen in het funerarium, Meensesteenweg 380.

Moet ik bij verwerpen van nalatenschap de begrafeniskosten betalen?

In het algemeen worden de begrafeniskosten beschouwd als een last van de nalatenschap. Toch kan de verwerpende erfgenaam soms worden verplicht tot het betalen van de begrafeniskosten. Dit zal zo zijn wanneer er geen enkele erfgerechtigde de erfenis heeft aanvaard. Deze verplichting berust op de onderhoudsplicht (art. 203, 205 en 213 B.W.): ouders zijn verplicht tot onderhoud van de kinderen, kinderen tot onderhoud van de ouders in de mate waarin deze laatsten behoeftig zijn. De onderhoudsplichtige is wel maar gehouden in de mate waarin hij zelf vermogend is. (Art. 208 B.W.)

Het bestellen en betalen van een begrafenis, zijn geen daden van aanvaarding van een erfenis.

Keert een levensverzekering uit bij een zelfdoding?

Een levensverzekering zal geld uitkeren bij een zelfdoding van de verzekerde, enkel als dit een jaar na het afsluiten van de verzekering gebeurt. Dus een jaar na de inwerkingtreding van het verzekeringscontract, zal de verzekering geld uitkeren aan de begunstigden. Eerder niet.

De levensverzekering is vastgelegd met voorwaarden door de wetgever

De wet zegt dat de levensverzekering dekking biedt, indien de verzekerde overlijdt aan een zelfdoding, op zijn minst een jaar na het inwerkingtreden van de verzekering. Op deze manier wil de wetgever vermijden, om iemand die van plan is om zelfdoding te plegen, nog een verzekering aan te gaan en zo zijn nabestaanden financieel veilig te stellen. Omdat de zelfdoding op dat ogenblik al “voorzien” is, wordt het overlijden van de verzekerde in de loop van het contract niet langer als “onzeker” beschouwd, waardoor er wettelijk geen sprake kan zijn van een verzekering.

In welke omstandigheden de zelfdoding plaatsvindt, is niet relevant. De levensverzekering op zich moet natuurlijk een overlijdensdekking omvatten. Dit is meestal wel het geval hoewel er ook – eerder zeldzame – formules zijn die uitsluitend gericht zijn op sparen en geen kapitaal uitkeren in geval van overlijden. 

Betaalt het OCMW mijn uitvaart?

Wanneer iemand overlijdt, kan en mag men er niet altijd vanuit gaan dat de overheid, aan de hand van het OCMW, uw crematie of teraardebestelling zal betalen. Dat is een foute opvatting.

Het OCMW betaalt wel de uitvaart aan de begrafenisondernemer maar kan de betaalde sommen wel terugvorderen van de nabestaanden of op andere manieren het geld van de uitvaart weer opeisen.

Onderschat het niet. Want u krijgt bij het OCMW geen uitvaart met toeters en bellen. Veelal is dit rechtstreeks naar het kerkhof, zonder bloemen, zonder drukwerk of plechtigheid. Het klinkt hard, maar het is de harde realiteit.

Over dit onderwerp wordt veel foutieve informatie gegeven. Zowel in het echte leven als op het internet. Daarbij moet men eerst toestemming krijgen van het OCMW alvorens de uitvaart door de begrafenisondernemer mag worden geregeld. Zo eenvoudig als het klinkt en lijkt, is het absoluut niet.

Hoeveel kost een begrafenis?

Vandaag in 2021 bedraagt de gemiddelde uitvaartkost 5.000-6.000 euro.  Afhankelijk van welke begrafenisondernemer er gekozen wordt en wat men juist bestelt.  Dit is de gemiddelde prijs van een normale uitvaart met de gebruikelijke uitvaartproducten en hoeveelheden qua drukwerk.

Prijzen kunnen verschillen omdat concessieprijzen verschillen

In bepaalde regio’s van ons land kunnen de prijzen verschillen.  Er zijn regio’s waar men minder zal betalen.  Dit is eveneens afhankelijk van een aantal externe factoren waaraan een begrafenisondernemer niet kan doen.  Als voorbeeld: de prijzen van concessies.  De ene gemeente vraagt er 300 euro voor en de gemeente ernaast misschien 1000.  Dit kan ook aan de basis liggen van een hogere uitvaartfactuur.

Daarbij is het belangrijk te weten dat kiezen voor crematie altijd duurder is dan een klassieke teraardebestelling.  Het begraven in een gewoon graf, met een gewone doodskist zal altijd goedkoper zijn dan een crematie.  Wat wel belangrijk is, bij begraven mag je geen concessie kopen en geen grafzerk bestellen.  Want dan maak je het weer duurder dan een crematie.

Crematie is duurder dan een klassieke begraving in een gratis graf

De crematie op zich kost vandaag gemiddeld 500 à 600 euro.  Dit is enkel het gebruik van de oven om het lichaam te cremeren.  Alle andere kosten zoals de doodskist, die verplicht is bij crematie, drukwerk, kerk, aula, voorganger, komen er nog bovenop.

U kan aan uw begrafenisondernemer altijd een prijsopgave vragen wanneer u een begrafenis bestelt.  Zo heeft u een transparante kijk op de kosten van de gehele begrafenisplechtigheid.

Argumenten waarmee u rekening kan houden:

 • Een crematie kost altijd van 500 tot 650 euro meer dan een gewone begrafenis. Dit wordt doorgerekend aan de familie.
 • Na de crematie kan er gekozen worden voor een urne
 • Hoe groter de koffietafel (warme voeding ipv brood, veel mensen), hoe groter uw factuur.
 • Het drukwerk, hoe meer brieven u kiest
 • Welk gedachtenisprentje neemt u?
 • Welke kist neemt u?

Welke zijn de punten die op uw factuur kunnen komen te staan?

 • Het vervoer van de overledene
 • Formaliteiten volbrengen (aangifte van overlijden)
 • Ceremoniemeester en personeel
 • Grafkist
 • Crematie op zich (kost van het crematorium)
 • Urne (bij crematie)
 • Lijkwagen
 • Voorganger bij burgerlijke plechtigheden
 • Kerkrecht
 • Funerariumkosten
 • Kost van de kerk of aula
 • Drukwerk (rouwbrief en bidprentjes)
 • Bloemen
 • Koffietafelkost
 • Rouwzegels (indien bij de ondernemer gekregen)
 • Grafzerk (indien gekozen bij uw ondernemer)
 • Aankondigen van overlijden in de krant
 • Concessie op het kerkhof (indien men een concessie aangaat bij de gemeente)

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 15 tot 18u, zaterdag tot 17u

Uitvaartzorg Commeyne is lid van Uitvaartunie Vlaanderen, de beroepsvereniging die alle Vlaamse uitvaartondernemers vertegenwoordigt.

Wij zijn altijd bereikbaar, 7/7 en 24/24.

Wij maken gebruik van cookies

De website van Commeyne maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het Meer Info