© Commeyne 2024

Privacy

With by plenso

Veelgestelde vragen

Bij het verlies van een dierbare moeten er op korte termijn een hele reeks zaken geregeld worden

Over begrafenissen - crematies - aula's en verder... bestaan vele vragen en onduidelijkheden. In deze rubriek proberen we wat duidelijkheid te scheppen.

Wat doe ik indien mijn familielid overlijdt?

Verwittig een arts. Die moet het overlijden vaststellen. Wanneer je dierbare sterft in een ziekenhuis of een bejaardentehuis neemt het personeel daar die taak van je over.

Daarna bel je naar een begrafenisondernemer.Wij treffen alle verdere regelingen betreffende de begrafenis. Over de aangifte van het overlijden bij het stadhuis, afspreken met de pastoor, het reserveren van een aula, het opstellen van een plechtigheid, het drukken van de rouwbrieven of rouwprentjes of het leggen van de contacten met het restaurant voor de rouwmaaltijd, hoef jij je verder geen zorgen meer te maken.

Uitvaartzorg Commeyne is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar.

Wat zijn de mogelijkheden na crematie?

Columbarium
Je kan een nis in het columbarium kiezen voor een periode van 10 jaar en voor één persoon (gratis) of als betalende consessie (30 jaar voor 1 à 2 personen en 50 jaar voor 1 à 3 personen).

In de nis aan het columbarium wordt een vaasje bevestigd rechts van de gedenkplaten. Die gedenkplaten moeten voldoen aan strikte normen. Er kunnen ook foto’s aangebracht worden van maximaal 7 cm x 9 cm x 7 mm die links bevestigd moeten worden. De strook vóór het columbarium wordt door het stadsbestuur beplant en kan niet gebruikt worden.

Strooiweide
Enkel op een speciaal daarvoor aangelegd grasveld kan de as van een overledene worden uitgestrooid. Bij elke strooiweide staat een herdenkingszuil. Indien gewenst, kan daarop een eenvormig naamplaatje bevestigd worden. Er kunnen geen blijvende gedenksteentjes of symbolen geplaatst worden.
 

Urnenveld
Op de begraafplaats worden perken vrijgehouden om urnen in te begraven. Eén urne kan 10 jaar gratis worden begraven. Voor latere termijnen is een betaalde consessie nodig (30 jaar en maximaal twee personen of 50 jaar en maximum drie personen). Op de nieuwe velden worden kleine polyester kelders geplaatst.
Het grafteken moet voldoen aan strikte normen.
 

Urnenbos (Oekene)
Het urnenbos van Oekene is een groen alternatief voor traditionele grafkeuzes. In een biologisch afbreekbare urne kan de as van een overledene er begraven worden. De urne dient uit organisch materiaal vervaardigd en biologisch afbreekbaar te zijn. Bij de ingang kan door de
stadsdiensten tegen betaling een naamplaatje worden aangebracht. 

As meenemen naar huis
Indien alle bloedverwanten in eerste lijn hiermee akkoord zijn, kunnen de assen van een overledene thuis bewaard worden.
 

Uitstrooiing op zee
Er is een mogelijkheid om de as van de overledene op een serene en waardige manier op zee te verstrooien in het bijzijn van familie, zowel in groot als klein gezelschap.

Wat zijn de mogelijkheden bij een teraardebestelling?

Gewoon graf
Een gewoon graf in volle grond wordt altijd voor een periode van 10 jaar ter beschikking gesteld. In zo'n graf mag slechts één persoon worden begraven. Er gelden geen verplichtingen voor het plaatsen van een grafsteen.
 

Familiegraf in volle grond
Er kan gekozen worden voor een familiegraf dat ter beschikking wordt gesteld voor een periode van 30 of 50 jaar. In zo'n graf mogen maximaal twee personen worden begraven. Een grafteken is verplicht.
 

Familiegraf in kelder
Ook bij het gebruik van een grafkelder kan gekozen worden voor een concessie van 30 jaar voor twee personen of van 50 jaar voor maximaal drie personen. De grafkelder zelf wordt door het stadsbestuur of door de aannemer aangeboden, afhankelijk van de begraafplaats.
 

Normgraf (enkel in Groenestraat)
Een normgraf is enkel mogelijk voor een periode van 50 jaar voor maximaal 3 personen met kelder. Voor de graftekens en beplanting gelden duidelijke normen opdat er een eenvormig uitzicht zou zijn. Er kunnen wel foto’s bevestigd worden van maximaal 10 cm x 10 cm x 7 mm dikte.
 

Kinderbegraafplaats
Er is een park om kinderen tot 6 jaar te begraven voor een periode van 10 of 30 jaar. Grafkelders kunnen niet worden geplaatst.

Is een crematie duurder dan een begrafenis?

Een crematie is altijd duurder dan een klassieke teraardebestelling.  Het begraven in een gewoon graf, met een gewone doodskist zal altijd goedkoper zijn dan een crematie.  Wat wel belangrijk is, bij begraven mag je geen concessie kopen en geen grafzerk bestellen.  Want dan maak je het weer duurder dan een crematie.

Wat is een concessie?

Een concessie is eigenlijk een huurcontract voor een stukje grond op de begraafplaats of een stukje muur in het columbarium. Tegen betaling reserveer je bij de dienst burgerzaken van de gemeente een vaste plek voor een graf of urne voor 30 jaar of langer. De kosten hangen af van de duur en de ruimte die nodig is. Een concessie is niet verplicht.
 

Er zijn verschillende concessies mogelijk op de kerkhoven van Roeselare. 

          1 persoon = 10 jaar = gratis (geen concessie, kan niet verlengd worden)

          1-2 personen = 30 jaar = 600 euro (kan verlengd worden)

          1-3 personen = 50 jaar = 1.000 euro (kan verlengd worden)

Hoeveel verletdagen krijg ik bij een overlijden van een familielid?

10 dagen, waarvan 3 dagen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis. De overige 7 dagen mag de werknemer vrij opnemen binnen het jaar na het overlijden:

 • - bij het overlijden van een echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner.
 • - bij het overlijden van een eigen kind of een kind van zijn/haar partner.
 • - bij overlijden van een pleegkind waarvan de werknemer of zijn echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner pleegouder is of was in het kader van langdurige pleegzorg.


3 dagen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis 

 • - bij het overlijden van een vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder.
 • - bij overlijden van een pleegouder van de werknemer in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van overlijden.


2 dagen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis 

 • - bij het overlijden van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij je inwoont:


1 dag, de dag van de uitvaart 

 • - bij het overlijden van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij u inwoont: de dag van de begrafenis.
 • - als pleegouder in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden, mag je maar 1 dagje vrijaf nemen, enkel om naar de begrafenis te gaan.

Hoe verloopt een asuitstrooiing op zee?

Na de crematie maken wij voor de asuitstrooiing op zee een afspraak met de rederij, die regelmatig afvaarten voorzien. De uitstrooiing is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden en kan zowel individueel als collectief geregeld worden.

De vaart neemt ongeveer 60 minuten in beslag waarbij de ceremonie volgens de marietime traditie gebeurt. De ceremonie wordt geleid door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Oostende, bijgestaan door de begrafenisondernemer.

Voor een asuitstrooiing moet gekozen worden voor een biologisch afbreekbare urne. De urne blijft +/- 5 min. drijven, zodat een bloemengroet gebracht kan worden en de boot nog een keer rond de plaats van verstrooiing kan varen. Nadien vult deze zich met water en gaat ze zachtjes onder. 

Wat moet er gedaan worden NA de begrafenis?

Na de aangifte van overlijden worden uittreksels uit de overlijdensakte afgeleverd. Wij bezorgen aan de familie een paar overlijdensakten, die bestemd zijn voor verschillende instanties, vb. bank, pensioen, verzekeringen, .... Een overzicht kan u terugvinden in onze informatiebrochure, te verkrijgen in het funerarium, Meensesteenweg 380.

Moet ik bij verwerpen van nalatenschap de begrafeniskosten betalen?

In het algemeen worden de begrafeniskosten beschouwd als een last van de nalatenschap. Toch kan de verwerpende erfgenaam soms worden verplicht tot het betalen van de begrafeniskosten. Dit zal zo zijn wanneer er geen enkele erfgerechtigde de erfenis heeft aanvaard. Deze verplichting berust op de onderhoudsplicht (art. 203, 205 en 213 B.W.): ouders zijn verplicht tot onderhoud van de kinderen, kinderen tot onderhoud van de ouders in de mate waarin deze laatsten behoeftig zijn. De onderhoudsplichtige is wel maar gehouden in de mate waarin hij zelf vermogend is. (Art. 208 B.W.)

Het bestellen en betalen van een begrafenis, zijn geen daden van aanvaarding van een erfenis.

Keert een levensverzekering uit bij een zelfdoding?

Een levensverzekering zal geld uitkeren bij een zelfdoding van de verzekerde, enkel als dit een jaar na het afsluiten van de verzekering gebeurt. Dus een jaar na de inwerkingtreding van het verzekeringscontract, zal de verzekering geld uitkeren aan de begunstigden. Eerder niet.

De levensverzekering is vastgelegd met voorwaarden door de wetgever

De wet zegt dat de levensverzekering dekking biedt, indien de verzekerde overlijdt aan een zelfdoding, op zijn minst een jaar na het inwerkingtreden van de verzekering. Op deze manier wil de wetgever vermijden, om iemand die van plan is om zelfdoding te plegen, nog een verzekering aan te gaan en zo zijn nabestaanden financieel veilig te stellen. Omdat de zelfdoding op dat ogenblik al “voorzien” is, wordt het overlijden van de verzekerde in de loop van het contract niet langer als “onzeker” beschouwd, waardoor er wettelijk geen sprake kan zijn van een verzekering.

In welke omstandigheden de zelfdoding plaatsvindt, is niet relevant. De levensverzekering op zich moet natuurlijk een overlijdensdekking omvatten. Dit is meestal wel het geval hoewel er ook – eerder zeldzame – formules zijn die uitsluitend gericht zijn op sparen en geen kapitaal uitkeren in geval van overlijden. 

Betaalt het OCMW mijn uitvaart?

Wanneer iemand overlijdt, kan en mag men er niet altijd vanuit gaan dat de overheid, aan de hand van het OCMW, uw crematie of teraardebestelling zal betalen. Dat is een foute opvatting.

Het OCMW betaalt wel de uitvaart aan de begrafenisondernemer maar kan de betaalde sommen wel terugvorderen van de nabestaanden of op andere manieren het geld van de uitvaart weer opeisen.

Onderschat het niet. Want u krijgt bij het OCMW geen uitvaart met toeters en bellen. Veelal is dit rechtstreeks naar het kerkhof, zonder bloemen, zonder drukwerk of plechtigheid. Het klinkt hard, maar het is de harde realiteit.

Over dit onderwerp wordt veel foutieve informatie gegeven. Zowel in het echte leven als op het internet. Daarbij moet men eerst toestemming krijgen van het OCMW alvorens de uitvaart door de begrafenisondernemer mag worden geregeld. Zo eenvoudig als het klinkt en lijkt, is het absoluut niet.

Hoeveel kost een begrafenis?

Vandaag in 2023 bedraagt de gemiddelde uitvaartkost 5.000-6.000 euro, afhankelijk van welke begrafenisondernemer er gekozen wordt en wat men juist bestelt. Dit is de gemiddelde prijs van een normale uitvaart met de gebruikelijke uitvaartproducten en hoeveelheden qua drukwerk.


Prijzen kunnen verschillen omdat concessieprijzen verschillen

In bepaalde regio’s van ons land kunnen de prijzen verschillen.  Er zijn regio’s waar men minder zal betalen.  De prijs is eveneens afhankelijk van een aantal externe factoren waaraan een begrafenisondernemer niets kan veranderen.  Als voorbeeld: de prijzen van concessies.  De ene gemeente vraagt er 300 euro voor en de gemeente ernaast misschien 1000.  Dit kan ook aan de basis liggen van een hogere uitvaartfactuur.


Crematie is duurder dan een klassieke begraving in een gratis graf

Een crematorium rekent gemiddeld 600 euro aan voor het gebruik van de oven, nodig om het lichaam te cremeren. Naast de kosten die crematie en teraardebestelling gemeenschappelijk hebben, zoals de doodskist, die ook bij crematie verplicht is, het drukwerk, de kerk of aula, de voorganger, lijkwagen, enz., dien je in de meeste gevallen ook rekening te houden met een extra kost voor de urne en/of andere ashouders.


Je kan aan je begrafenisondernemer altijd een prijsopgave vragen.  

Zo heb je een transparante kijk op de kosten van de volledige begrafenisplechtigheid.


Elementen waarmee je rekening kan houden wanneer de kostprijs een grote rol speelt:

 • - Kies je voor crematie of voor een teraardebestelling?
 • - Kies je voor een koffietafel of voor een warme rouwmaaltijd? 
 • - Rouwdrukwerk: Kies je voor een rouwbrief en een rouwprentje afzonderlijk? Of voor een combinatie van beide? Verstuur je de brieven met de post of bezorg je ze zelf aan buren, vrienden en familieleden?
 • - Welke kist neem je?


Welke zijn de punten die op uw factuur kunnen komen te staan?

 • - Het vervoer van de overledene
 • - Het volbrengen van alle formaliteiten (vb. de aangifte van overlijden)
 • - De kost voor de ceremoniemeester en het personeel tijdens de uitvaart
 • - De grafkist
 • - De crematie op zich (kost van het crematorium)
 • - De urne (bij crematie) en/of de ashouders
 • - De lijkwagen
 • - De voorganger bij burgerlijke plechtigheden
 • - De funerariumkosten
 • - De kost van de kerk of aula
 • - Het drukwerk (rouwbrief en rouwprentjes)
 • - De bloemen
 • - De kost van de rouwmaaltijd
 • - De rouwzegels (indien bij de ondernemer gekregen)
 • - De grafzerk (indien gekozen bij uw ondernemer)
 • - Het aankondigen van overlijden in de krant
 • - De concessie op het kerkhof

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 15 tot 18u, zaterdag tot 17u

Uitvaartzorg Commeyne is lid van Uitvaartunie Vlaanderen, de beroepsvereniging die alle Vlaamse uitvaartondernemers vertegenwoordigt.

Wij zijn altijd bereikbaar, 7/7 en 24/24.

Wij maken gebruik van cookies

De website van Commeyne maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het Meer Info